3. Hình trong không gian 3 chiều (3D Model)

Các hình trong không gian 3 chiều là các khối đặc, các đường và các mặ t. Mục đích của chúng ta là tạo ra một chi tiết hoàn chỉnh là một khối đặc, nhưng các đường và các mặt cũng góp phần quan trọng trong quá trình tạo và hoàn chỉnh chi tiết.

Sau khi chúng ta tạo được hình phác bằng các lệnh trong SKETCHS, chúng ta bắt đầu tạo các chi tiết 3 chiều (3D).

 

http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/03/ky-thuat-inventer1-85.jpghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/03/ky-thuat-inventer1-85-280x280.jpghoang_tranyenInventorHình trong không gian 3 chiều (3D Model),Kết cấu Inventor
3. Hình trong không gian 3 chiều (3D Model) Các hình trong không gian 3 chiều là các khối đặc, các đường và các mặ t. Mục đích của chúng ta là tạo ra một chi tiết hoàn chỉnh là một khối đặc, nhưng các đường và các mặt cũng...