2. Thiết kế mối hàn 

Công dụng: Vào môi trường liên kết cơ cấu/ chi tiết bằng mối hàn

2.1. Vẽ trong môi trường Sketch 2D

Tham khảo bài 2 trong giáo trình Inventer 1

2.2. Nhóm chức năng Preparation anh Machining

Công dụng: Tạo hình trong không gian 3 chiều

Tham khảo bài 3 trong giáo trình Inventer 1

2.3. Nhóm chức năng Work Features

Tham khảo mục 3.3 bài 3 trong giáo trình Inventer 1

2.4. Nhóm chức năng tạo dãy

Tham khảo mục 3.4 bài 3 trong giáo trình Inventer 1

2.5. Nhóm lệnh Process

2.5.1. Preparation

Công dụng: Vát rãnh/ chuẩn bị trước khi hàn

Dùng công cụ 2D Sketh, Preparation anh Machining, Work Features, Pattern nhằm tạo rãnh cho mối hàn

2.5.2. Machining

Công dụng: Tạo hình/ gia công sau khi hàn

2.5.3. Welds

Công dụng: Tạo hình sau khi hàn

2.5.4. Lệnh Fillet Weld

Công dụng: Tạo đường hàn đấp liên tục hay ngắt quãng

2.5.5. Lệnh Groove Weld

Công dụng: Tạo mối hàn nối

2.5.6. Lệnh Cosmetic Weld

Công dụng: Tạo mối hàn tinh

2.5.7. Lệnh Symbol

Công dụng: Thể hiện ký hiệu mối hàn

3. Thiết kế theo kiểu Frame

Lệnh standard (mm). iam

Công dụng: vào môi trường lắp ráp

Frame TAB

3.1. Lệnh Insert Frame Members

Công dụng: Định dạng kiểu thanh và thiết lập và đường dẫn có sẵn

3.2. Lệnh Change Frame Member

Công dụng: Chỉnh sửa kiểu và vị trí của thanh

3.3. Lệnh Miter Corner

Công dụng: Thiết lập và cắt tạo giáp mí giữa hai thanh

3.4. Lệnh Notch Frame Member

Công dụng: Thiết lập và xén vật liệu tại thanh thứ nhất theo hình dạng của thanh thứ hai

3.5. Lệnh Trim to Frame Members

Công dụng: Xén vật liệu thừa giữa hai đầu thành đến phần gia nhau

3.6. Lệnh Trim anh Extend to Face

Công dụng: Xén và tạo thêm vật liệu mở rộng của thanh thứ nhất theo mặt trên của thanh thứ hai hoặc theo mặt phẳng thiết lập.

3.7. Lệnh Lengthen/ Shorten

Công dụng: Thiết lập kéo dài hoặc làm ngắn thanh

3.8. Lệnh Reuse

Công dụng : Thiết lập sao chép thanh có sẵn

3.9. Lệnh Change Reuse

Công dụng: Chỉnh sửa và thiết lập thanh sau khi thực hiện lệnh Reuse

3.10. Lệnh Remove Enh Treatmemts

Công dụng: Loại bỏ phần vật liệu tạo được khi thực hiện lệnh tạo giáp mí hai thanh

3.11. Lệnh Refresh

Công dụng: Cập nhập các thông tin sửa đổi trong các thanh

 

 

http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/03/ket-cau-may-inventer-64.jpghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/03/ket-cau-may-inventer-64-280x273.jpghoang_tranyenInventorKết cấu Inventor,Thiết kế mối hàn và Thiết kế theo kiểu Frame
2. Thiết kế mối hàn  Công dụng: Vào môi trường liên kết cơ cấu/ chi tiết bằng mối hàn 2.1. Vẽ trong môi trường Sketch 2D Tham khảo bài 2 trong giáo trình Inventer 1 2.2. Nhóm chức năng Preparation anh Machining Công dụng: Tạo hình trong không gian 3 chiều Tham khảo bài 3...