Công dụng: Vào môi trường thiết kế (Design)

Bu lông

Công dụng: Tính toán và thiết kế mối ghép bu lông

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép bu lông, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế

Design:

Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết các chi tiết bằng bu lông

Hộp thoại: Botled Connection Component Generator:

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng bu lông

1.2. Chốt định vị kiểu Clevis

Công dụng: Tính toán và thiết kế mối ghép đinh tán dạng Clevis

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép đinh tán, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế.

Design:

Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết các chi tiết bằng đinh tán

Hộp thoại: Clevis Pin Component Generator

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng đinh tán

1.3. Chốt định vị kểu Secure

Công dụng: Tính toán thiết kế mối ghép chốt định vị dạng Secure

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế.

Design:

Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết các chi tiết bằng chốt định vị

Hộp thoại: Secure Pin Component Generator

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng chốt định vị

1.4. Chốt định vị kiểu Cross

Công dụng: Tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị dạng Cross

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế.

Design:

Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết liên kết các chi tiết bằng chốt định vị.

Hộp thoại: Cross Pin Component Generator

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng chốt định vị

1.5. Chốt định vị kiểu Joint

Công dụng : Tính toán và thiết kế mối ghép  chốt định vị dạng Joint

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế.

Design:

Công dụng : Thiết kế liên kết các chi tiết bằng chốt định vị

Hộp thoại: Joint Pin Component Generator

1.6. Chốt định vị kiểu Radial

Công dụng: Tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị dạng  Radial

Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép chốt định vị, ta phải tiến hành sao lưu

bản thiết kế.

Design:

Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết các chi tiết bằng chốt định vị

Hộp thoại: Radial Pin Component Generator

Calculation

Công dụng: Tính toán liên kết bằng chốt định vị

1.7. Ví dụ

Mối ghép bu lông

Mối ghép bằng chốt định vị

http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/03/ket-cau-may-inventer-31.jpghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2018/03/ket-cau-may-inventer-31-280x280.jpghoang_tranyenInventorKết cấu máy Inventor,Tính toán và thiết kế các mối ghép
Công dụng: Vào môi trường thiết kế (Design) Bu lông Công dụng: Tính toán và thiết kế mối ghép bu lông Chú ý: Trước khi tính toán và thiết kế mối ghép bu lông, ta phải tiến hành sao lưu bản thiết kế Design: Công dụng: Thiết kế kiểu liên kết các chi tiết...