Khai báo các tham số gia công thô Zlevel Artcam Pro 9

  • Nhập Stepover 4mm.
  • Thiết lập Stepdown 2mm (để tính toán Z Slices).
  • Feed Rate là 15, Plunge Rate 4, Spindle 15000 và Tool Number 1.

Feed Rate, Plunge RateSpindle Speed dựa trên dựa trên yêu cầu của máy tạo dao, nhưng có thể cần phải được “tinh chỉnh” cho phù hợp với các dao gia công và vật liệu sử dụng và cách kẹp nó.

Giá trị Tool Number phải được nhập, nếu đường chạy dao là một dao gia công với một bộ thay đổi dao tự động. Nếu không, giá trị có thể là 1

  • Không thiết lập Add Ramping Moves.

df artcam 1

Ramping Moves được áp dụng để tránh đâm dao, đặc biệt là tại vị trí mà các vật liệu thô được gia công. Nếu người sử dụng truy cập Add Ramping Moves cho tùy chọn ramping để điều chỉnh góc, chiều dài và độ cao của dịch chuyển ramp.

  • Material được xác định khi không cần mở Setup.

Thông tin về vật liệu và hình nổi được tải trong trang này.

Bạn có thể xác định độ cao đầu và cuối cho Z Slices giữa các giá trị Step Down. Bất cứ giá trị được nhập nào cũng liên quan tới Z Zero, trong trường hợp này là Top.

df artcam 2

 

  • Start/Surface Z0. (đây là chiều cao ban đầu từ vị trí giá trị Step Down đầu tiên được loại bỏ).
  • Thiết lập Material Allowance 0.5.

df artcam 3

Safe Z được người dùng xác định, độ cao Z trên  vật liệu tại vị trí dao thực hiện dịch chuyển rapid từ vị trí đâm dao.

Home Position xác định dịch chuyển bắt đầu (dịch chuyển thứ nhất) và dịch chuyển cuối của đường chạy daonó không cho phép giá trị Z nhỏ hơn giá trị Safe Z.

  • Thiết lập Safe Z 15 và Home Position X0 Y0 Z15.
  • Thay đổi giá trị Tolerance thành 0.1

df artcam 4

 

Tolerance xác định độ chính xác mà đường dẫn máy cắt theo hình nổi, giá trị thực là sai lệch tối đa cho phép từ hình nổi.