Khai báo giá trị đầu vào phân tích Creo Parametric 2.0

Sử dụng cấu hình ban đầu để xác định vị trí bắt đầu của cơ cấu trong một phân tích.

Initial Configurations:

  • Current Screen
  • Snapshot
  • I.C.StatesInitialConditionStateDefinition:
  • Current Screen
  • Snapshot
  • VelocityofaPoint
  • MotionAxisVelocity
  • Angular Velocity
  • TangentialSlot Velocity

gia tri dau 1

Hình  1– Xác định các điều kiện ban đầu

InitialConditionDefinition

Trạng thái điều kiện ban đầu được sử dụng để thiết lập các cấu hình ban đầu của việc phân tích kiểu Dynamic. Các điều kiện ban đầu được tạo ra bằng cách thiết lập cấu hình của cơ cấu này là màn hình hiện tại hoặc một Snapshot.

Ngoài cấu hình này của các thành phần, bạn cũng có thể chỉ định các thiết lập bắt đầu vận tốc trong một điều kiện ban đầu. Bạn có thể xác định điểm, trục chuyển động, góc cạnh, và các thiết lập tốc độ khe tiếp tuyến. Ví dụ, nếu bạn thiết lập một mô hình xe, vào lúc bắt đầu của phân tích bạn có thể muốn phân tích các xe di chuyển ở 100 km / h. Một ví dụ về một điều kiện ban đầu vận tốc sẽ là cơ quan vận tốc góc trong độ mỗi thứ hai của một đóng cửa. Có bốn loại vận tốc mà bạn có thể cấu hình:

gia tri dau 2