Khai báo thông số gia công tiện Solidcam

Trong hộp thoại Turning Part Data,  ta phải xác định rõ ràng các thông tiên, dữ liệu cho đối tượng cần gia công một cách chính xác.

gia cong tien solidcam

CNC-Machine

Ở đây, ta chọn hệ thống my CNC để gia công chi tiết của ta

Default GCode numbers

  • Program number

Gi trị này dùng để xác lập số thứ tự của dòng đầu tiên trong chương trình GCode.

  • Subroutine number

Giá trị này cho phép ta có thể thiết lập số thứ tự của chương trình con đầu tiên trong chương trình GCode.

Coordinate System (CoordSys)

SolidCAM cho phép ta có thể thiết lập hệ trục tọa độ trong chi tiết gia công.

Ta nên thiết lập hệ trục tọa độ trước khi ta bắt đầu thiết lập những thông số khác trong hộp thoại này.