Chương I: Tổng quan về truyền số liệu
Chương II: Kỹ thuật truyền số liệu
Chương III: Các nghi thức cơ sở và thực tế
Chương IV: Mạng truyền số liệu

Tổng kích thước gói: 1.9 MB

 http://rapidshare.com/files/85862653/Ky_thuat_truyen_so_lieu.pdf

 Nguồn tham khảo:
[1]- Trần Văn Sư, Truyền số liệu và mạng thông tin số, 2005, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM
[2]- Nguyễn Hồng Sơn, Kỹ thuật truyền số liệu, 2009, NXB Lao động Xã hội
[3]- James F.Kurose, Computer Networking, 2005, Pearson Education, Inc

Điện-Điện tử
Chương I: Tổng quan về truyền số liệu Chương II: Kỹ thuật truyền số liệu Chương III: Các nghi thức cơ sở và thực tế Chương IV: Mạng truyền số liệu Tổng kích thước gói: 1.9 MB  http://rapidshare.com/files/85862653/Ky_thuat_truyen_so_lieu.pdf  Nguồn tham khảo: - Trần Văn Sư, Truyền số liệu và mạng thông tin số, 2005, NXB ĐH Quốc...