Lắp ráp tĩnh với Creo Parametric

Để truy cập vào môi trường thiết kế 3D ta chọn New / Assembly

+ Đặt tên cho file tại mục Name.

+ Click bỏ chọn tại dòng Use default template -> OK

raptinh1

Để đơn vị trong môi trường thiết kế là mm, chọn dòng mmns_asm_design

Để gọi đối tượng để lắp ráp, chọn

raptinh2

Chọn Default để đưa đối tượng về gốc tọa độ.

raptinh3

Tiếp tục gọi đối tượng cần lắp kế tiếp

raptinh4

Tại đây, tiếp hành lắp ráp đối tượng mới vào đối tượng cũ

Tiếp hành tạo ràng buộc cho 2 đối tượng bằng cách Click chuột lần lượt chọn đường trục tâm của 2 đối tượng.

raptinh5

Chọn Coincident để 2 trục trùng nhau

raptinh6

Tiếp tục Click chọn 2 mặt cần lắp với nhau với tùy cọn Coincident

raptinh7

Chọn OK.

 

raptinh8

Thực hiện tương tự cho các bề mặt còn lại sẽ được một khối lắp ghép.