Lập trình Mastercam X7_Cải thiện Blade Expert

Công cụ này được thiết kế đặc biệt cho việt xuất các đường chạy dao cần thiết cho nhiều loại cánh quạt khác nhau, MASTERCAM X7 có những cải thiện mới cho Blade Expert

Hỗ trợ dao trụ và cung

Hỗ trợ cho phôi Mastercam một cách hiệu quả khi gia công vét