Lập trình Mastercam X7_ Nâng cao Blend Mill

Bước gia công tinh

Tương tự như gia công tinh của các đường dao khác trong Mastercam, chu trình tinh được thêm vào Blend Mill cho X7.Thêm các lớp gia công tinh dọc theo biên dạng được chọn của các đường dao có thể cải thiện chất lượng gia công cuối cùng của sản phẩm

buoc gia cong tinh 1

Đồng bộ hỗ trợ các đường liên tiếp

Các đường đi dao blend trên MASTERCAM X7 giờ đã bao gồm thêm các kiểm soát để tăng độ chính  xác khi di chuyển dao mà bạn muốn cho chi tiết của bạn. Cũng tương tự như các tùy chọn đồng bộ mà bạn có trong Mastercam Wire ( cắt dây). Giờ bạn có thể hiệu chỉnh đường đi dao của mình bằng cách đồng bộ hóa hai đường được chọn. Bạn cũng có thể xác nhận phương pháp đồng bộ khi bạn chọn dây đầu tiên.

buoc gia cong tinh 2

Bạn cũng có thể hiệu chỉnh chế độ đồng bộ bên trong Chain Manager cho các đường chạy dao có sẵn để xem sự khác nhau giữa các chế độ đồng bộ.

buoc gia cong tinh 3

Đồ họa bên dưới cho thấy chi tiết với chế độ không đồng bộ và có đồng bộ với các entity.


buoc gia cong tinh 4

Mở rộng đường vào và ra dao

Với các giá trị Blend Mill để hiệu chỉnh đường vào và ra dao trên vật liệu, bạn có thể nhập các giá trị khoảng cách vào và ra dao.

buoc gia cong tinh 5

Mặc định, đường đầu tiên được xác định bởi giá trị step over. Khi bạn chọn ô nhập, Mastercam sẽ thêm giá trị này vào.

Những tùy chọn này khá hữu ích khi hình học chi tiết nắm giữa hai hay nhiều đường, như các rãnh, góc của chi tiết.

Phần mở rộng được tắt:

buoc gia cong tinh 6

Phần mở rộng được bật

buoc gia cong tinh 7