Lập trình Mastercam X7_Vùng an toàn độc lập cho các đường chạy dao nhiều trục cũ

Thiết lập vùng an toàn khi gia công nhiều trục được thay đổi từ Machine Group Properties sang một trang hộp thoại đường chạy dao mới. Thay đổi này giúp bạn kiểm soát tốt hơn các di chuyển cho  mỗi đường dao thay vì thiết lập một vùng an toàn cho toàn bộ đường chạy dao trên sản phẩm

vung an toan