Đây là nguyên công cho phép ta có thể cắt đứt chi tiết gia công ra khỏi phôi, nguyên công này thường được sử dụng sau khi đã gia công thanh sản phẩm. Thông thường nguyên công này cũng sử dụng dao cắt rãnh để gia công hay những loại dao cụ tương tự.bm solidcam 1 bm solidcam 2

Mục này cho phép ta có thể thiết lập các thông số công nghệ cho quá trình gia công.

Tool side

Phần này cho phép ta có thể lựa chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Left

Ở tùy chọn này, dụng cụ cắt sẽ cắt ở ở bên trái của biên dạng gia công.

  • Right

Ở tùy chọn này, dụng cụ cắt sẽ cắt ở bên phải của biên dạng gia công.

  • Middle

Ở tùy chọn chọn này, dụng cụ cắt sẽ cắt ở giữa ngay đường tâm của biên dạng gia công.

bm solidcam 3

Step down

Phần này được dùng để xác định kiểu ăn dao xuống và xác định giá trị của chiều sau cắt ở phần Step down.

  • Constant

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, quá trình gia công sẽ được chia thành nhiều bước. Ta có thể nhanh chóng xác định chiều sâu cắt của các lớp ở giá trị Step down. Sau mỗi lớp cắt được hoàn thành, dao sẽ rút ra khỏi chi tiết gia công theo khoảng cách mà ta đã thiết lập từ trước ở phần Release distance.bm solidcam 4

  • Single

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, quá trình gia công sẽ được thực hiện trong một lần cắt duy nhất.

Release distance

Phần này được dùng để xác định khoảng cách cho dao cụ rút về khỏi chi tiết gia công sau mỗi lớp cắt.

Lập trình tiện cắt đứt solidcam 2013webSolidcamchu trình tiện,gia công tiện,lập trình tiện,mô phỏng tiện,phần mềm solidcam,solidcam 2013,tiện solidcam
Đây là nguyên công cho phép ta có thể cắt đứt chi tiết gia công ra khỏi phôi, nguyên công này thường được sử dụng sau khi đã gia công thanh sản phẩm. Thông thường nguyên công này cũng sử dụng dao cắt rãnh để gia công hay những...