Lệnh Join, tùy chọn nối các đối tượng trong Jdpaint

Có nhiều tùy chọn nối được dùng.

Với autojoin, khi bạn vẽ nhiều đường nhưng khe hở của chúng rất nhỏ thì dùng tùy chọn này để nối chúng lại.

Default Tùy chọn nối đường mặc định. Phần mềm sẽ tự động tính toán để nối các đường theo các tùy chọn sao cho đảm bảo tối ưu hình học nhất.

Change start Point : Nối các đường bắt cách thay đổi điểm đầu

Change end Point : Nối các đường bắt cách thay đổi điểm cuối.

Add line: thêm một đường thẳng để nối

Add arc, nối dùng cung

Add biezer: Nối dùng đường biezer

lenh jon 1lenh jon 2

Ví dụ về change end pt

lenh jon 3