Modul thiết kế TopSolid'Design

Hình 9  Giao diện TopSolid’Design

 1.9

–         Graphic Area            : Vùng đồ họa thiết kế

–         Title Bar                   : Thanh tiêu đề

–         Function  Bar           : Thanh công cụ chức năng

–         Prompt Line             : Dòng lệnh gợi ý

–         System Bar               : Thanh hệ thống

–         Context Bar              : Thanh tổng hợp

–         Drop Down Menus     : Các trình đơn nhấn thả xuống

lựa chọn chức năng