Nhập và xuất các điểm Spline Creo Parametric 2.0

 Bạn có thể hiển thị, xuất  hoặc nhập các điểm kiểm soát thông qua hệ tọa độ của từng điểm.

  • Yêu cầu:

–  Hệ tọa độ phác thảo

–  Xác địnhHệ tọa độ

 

♦  Cartesian

♦  Polar

  • CoordinateFile options:

–  Mở file định dạng text.pts.

–  Lưu hệ tọa độ hiện tại vào một file.

–  Hiển thị các hệ tọa độ hiện tại.

n va s sline 1

 

Hình1–XemSplinePoint Coordinates ( Hệ tọa độ điểm trên spline)

n va s sline 2

Hình2–Nhập filePoint Coordinate(tọa độ)