Category Archives: Proe/Creo

Tạo phép đo Creo Parametric 2.0

  Tạo các biện pháp phân tích để đánh giá và xác minh cơ cấu của bạn. Measure : Position,Velocity,andAcceleration ConnectionReaction,NetLoad, andLoadcellReaction Impact andImpulse System Body,Separation,and Cam User-Defined Belt 3DContact Hình  1– Khai báo thông số đo Tạo phép đo Phép đo phân tích là phép đo được đánh giá khi một phân tích cơ cấu […]

Khai báo giá trị đầu vào phân tích Creo Parametric 2.0

Sử dụng cấu hình ban đầu để xác định vị trí bắt đầu của cơ cấu trong một phân tích. Initial Configurations: Current Screen Snapshot I.C.StatesInitialConditionStateDefinition: Current Screen Snapshot VelocityofaPoint MotionAxisVelocity Angular Velocity TangentialSlot Velocity Hình  1– Xác định các điều kiện ban đầu InitialConditionDefinition Trạng thái điều kiện ban đầu được sử dụng để thiết […]

Cấu hình phân tích cân bằng lực Creo Parametric 2.0

Phân tích Cân bằng lực cho phép bạn xác định các lực cần thiết để giữ cho cơ cấu của bạn cố định trong một cấu hình cụ thể. ForceBalanceAnalysis: tìm lực cần thiết để giữ một cơ cấu ở vị trí hiện tại đòi hỏi bậc tự do zero(DOF).   Hình  1– Phân tích cân […]

Cấu hình phân tích tĩnh Creo Parametric 2.0

Phân tích tĩnh cho phép bạnxác định trạng thái nghỉ của cơ cấu khi nó phụ thuộc vào lực. StaticAnalysis: Tìm trạng thái nghỉ. Tốc độ đồ thị với số lần lặp. Điều chỉnh hệ số bước tối đa. Hình  1– Biểu đồ gia tốc Hình  2– Trạng thái ban đầu Hình  3– Trạng thái nghỉ Cấu hình […]

Cấu hình phân tích động học Creo Parametric 2.0

phân tích động học cho phép bạn nghiên cứu mối quan hệ giữa các lực tác dụng lên vật, khối lượng của phần thân, và sự chuyển động của phần thân. Sử dụng phân tích động học để phân tích dịch chuyển từ: Động cơ Servo Động cơ Force Lực và mô men xoắn Trọng […]

Khóa các liên kết Creo Parametric 2.0

Bạn có thể khóa các phần thân và các khớp nối trong khi chạy phân tích chuyển độn. phần thân hoặc khớp nối khóa sửa chữa các vị trí của một cơ thể hoặc kết nối liên quan đến một trong những phân tích được xác định. Sử dụng các biểu tượng Trọng hộp thoại […]

Tùy chọn cơ cấu động học Creo Parametric 2.0

Bạn có thể sử dụngMechanism DynamicsOption(MDO)xác định định nghĩa phân tích để ghe và hiển thị mô phỏng của cơ cấu theo thời gian. MDOTypeAnalysis: Position Kinematic Dynamic Static ForceBalancePreferences: GraphicalDisplaySettings Locked Entities InitialConfiguration MotorsandExternalLoadstoRun StartTimeand End Time Hình  1– Lực thêm vào lúc đầu khi phân tích Hình  2– Lực thêm vào lúc cuối khi phân […]

Sử dụng trọng lực Creo Parametric 2.0

Sử dụng trọng lực để mô phỏng tác động của trọng lực trên các chuyển động của cơ cấu. Gravity: Magnitude Direction Kích hoạtGravity   Hình  1– Vector trọng lực hiển thị trên cơ cấu Sử dụng trọng lực Công cụ Gravity cho phép bạnchỉnh sửa cường độ và hướng của gia tốc trọng trường áp dụng […]

Áp dựng lực và tải mô men xoắn Creo Parametric 2.0

Tạo ra chuyển động trong một cơ cấu bằng cách áp dụng các lực bên ngoài và mô men xoắn. ForcevàTorqueLoads: PointForce BodyTorque Pointto PointTorque Hình  1– Lực tác động lên một điểm Hình  2– Lực tác động lên toàn mô hình Sử dụng lực và tải mô men xoắn   Công cụForce/Torquetoolchỉ có sẵn trongMechanismmodevà […]

Ứng dụng ma sát và phục hồi Creo Parametric 2.0

Bạn có thể xác định các thuộc tính ma sát và phục hồi  cho kết nối cơ cấu.   Ma sát: Hệ số ma sát tĩnh Hệ số ma sát động Hệ số tiếp xúc Restitution: RestitutionCoefficient LiftoffforCam-Follower Hình  1–Ma sát làm thành phần lăn chứ không trượt   Hình  2 – áp dụng ma […]