Radial shortcut – lệnh đơn hướng tâm trong NX 9

Radial shortcut xuất hiện khi nhấn và giữ chuột phải

lenh don 1

 Khi nhấn và giữ chuột phải ngoài đối tượng thì một radial shortcut sẽ xuất hiện, để lựa chọn lệnh, người sử dụng vẫn nhấn và giữ chuột phải và di chuyển chuột tới vị trí lệnh lựa chọn rồi thả chuột.

lenh don 2

 Khi nhấn và giữ chuột phải trên một đối tượng được chọn thì một radial shortcut sẽ xuất hiện với các lệnh thích hợp cho đối tượng.

Trong trường hợp đã lỡ chọn sai một đối tượng hay một thuộc tính của đối tượng (đường, mặt, điểm …), thao tác bỏ chọn như sau: nhấn phím Shift + chuột trái vào đối tượng bỏ chọn.

Trường hợp muốn bỏ tất cả các đối tượng được chọn thì nhấn Esc trên bàn phím.