thiet ke mat co ban

Thiết kế mặt trên General Shape Design Catia V5 cơ bản

120,000.00

Tài liệu này hướng dẫn những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất về sử dụng môi trương tiết kế bề mặt trên phần mềm Catia, sau khi đã học tài liệu này hãy tiếp tục tìm hiểu tài liệu nâng cao