Lệnh Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy theo hàng và cột (Rectangular array); hoặc sắp xếp chúng xung quanh một điểm (Polar array), các dãy này được sắp đều nhau.
Gọi lệnh Array bằng các cách sau:

lenh array 1
Khi gọi lệnh Array sẽ xuất hiện hộp thoại Array, tùy vào hình cần sao chép (thao hàng và cột hoặc quay quanh tâm) ta chọn
Rectangular array: sao chép theo hàng và cột.
Polar array: sao chép quay quanh tâm.
Rectangular Array
Dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy có số hàng (rows) và số côt (‘columns’) nhất đinh.
lenh arry 2
[adrotate banner=”9″] Thực hiện theo các bước sau:
Chọn biểu tượng Rectanguglar array
Select object: chọn đối tượng cần array. Nhấn Enter
Phần mềm sẽ xuất hiện tùy chọn như trên hình.
Ta lần lượt thực hiện thêm các bước sau:
Nhập số dòng vào cột Rows
Nhập số cột vào cột Columns
Nhập khoảng cách giữa các dòng vào cột Row offset
Nhập khoảng cách giữa các cột vào cột Column offset
Nhấn OK để thực hiện lệnh
Hoặc bạn có thể nhập tổng khoảng cách muốn sao chép vào Total, phần mềm sẽ tự chia đều khoảng cách giữa các đối tượng.
Polar array
[adrotate banner=”10″] lenh array 3
Dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy quay quanh một điểm với khoảng cách bằng nhau.

Thực hiện theo các bước sau:
Chọn biểu tượng Rectanguglar array
Select object: chọn đối tượng cần array. Nhấn Enter
Base point, axis of rotation: chọn tâm xoay. Nhấn Enter.
Phần mềm sẽ xuất hiện tùy chọn như hình..
Ta lần lượt thực hiện các bước sau:
Items: số lượng đối tượng cần sao chép
Between: góc độ giữa các đối tượng.
Fill: giới hạn góc độ quay. AutoCAD Mechanical sẽ lấy tống góc quay chia cho tồng số đối tượng)

Sao chép dãy - Lệnh Array AutoCAD Mechanical webAutocadđào tạo Cơ khí,đề án Cơ khí,đề tài Cơ khí,đồ án Cơ khí,trường có ngành Cơ khí,tuyển dụng kỹ sư Cơ khí,video về Cơ khí,xin việc Cơ khí
Lệnh Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy theo hàng và cột (Rectangular array); hoặc sắp xếp chúng xung quanh một điểm (Polar array), các dãy này được sắp đều nhau. Gọi lệnh Array bằng các cách sau: Khi gọi lệnh Array sẽ xuất hiện hộp...