Sử dụng các khớp nối Creo Parametric 2.0

Sử dụng khớp nối chung để tạo số độ khe hở trong mô hình.

Các khớp nối chung:

  • 1 hoặc 2 ràng buộc.
  • Thay đổi bộ trục tịnh tuyến và quay.
  • Số và loại bộ trục dựa vào số và loại ràng buộc.

 cac khop noi 1

Hình 1 – 1 khớp nối chung

 

Sử dụng khớp nối chung

Khi bộ khớp nối được xác định trước không không tương xứng xác định cơ chế, Sử dụng khớp nối chung để tạo số độ khe hở khi kết nối mô hình. Sauk hi bạn xác định số bậc tự do, bạn có thể tạo 1 loại khớp nối chung bằng cách chọn 1 hoặc 2 ràng buộc thay thế trong bảng điều khiển Placement.

Sau khi xác định 1 hoặc nhiều  ràng buộc thay thế, bạn sẽ được giới thiệu nhiều bộ trục. Loại hoặc số bộ trục thay đổi phụ thuộc vào số và loại ràng buộc được sử dụng để ràng buộc mô hình.

Hầu hết ràng buộc Creo Parametric và các tham chiếu thích hợp được kích hoạt theo sự lựa chọn của bạn khi bạn xác định khớp nối chung. Tuy nhiên, các loại ràng buộc sau không được sử dụng để xác định khớp nối chung:

  • Một điểm trên đường cơ phi truyến tính  hoặc 1 bề mặt không phẳng.
  • Một ràng buộc tiếp tuyến.

 Sử dụng bộ khớp nối rãnh

 

Sử dụng bộ khớp nối rãnh để tạo 1 điểm trên 1 thành phần kết nối  và theo quỹ đạo 2-D hoặc 3-D.

Bộ khớp nối rãnh:

• Point Alignment – Point on Line Constraint

• Slot Axis – Motion Axis

Hình 1 – A 3-D Slot Connection

cac khop noi 2

Sử dụng Bộ khớp nối rãnh

connection có 4 bậc tự do. Khi điểm tham chiếu theo quỹ đạo, nó có teher quay tự do  theo hướng X, Y, và Z. điểm đầu và cuối của  quỹ đạo được xác định bằng cách Sử dụng các thiết lập trục slot.

dụng Slot connection khi bạn muốn tạo điểm kết nối và theo quỹ đạo 2D hoặc 3D.

 Sử dụng Bộ khớp nối rãnh

kết nối Slot chứa 1 thiết lập ràng buộc và 1 thiết lập trục slot.

  • Point Alignment – Ràng buộc này xác định sự kết nối giữa 1 điểm và quỹ đạo mà điểm theo sau. Điểm tham chiếu có thể là 1 điểm datum hoặc 1 đỉnh. Tham chiếu quỹ đạo có thể là 1 cạnh hoặc 1 đường cơ. Để chọn nhiều phần, nhấn CTRL khi chọn.
  • Slot Axis – phần này xác định điểm đầu và cuối của quỹ đạo. Tham chiếu này có thể là 1 điểm datum hoặc 1 đỉnh được chọn.