Sử dụng Khớp nối Bearing Creo Parametric 2.0

Sử dụng Bộ kết nôi Bearring để lắp ráp 1 thành phần với 4 bậc tự do. 

Bộ kết nôi Bearrings:

  • Point Alignment – Point on Line Constraint
  • Translation Axis – Motion Axis

sd khop noi

Hình 1 – A Bearing Connection

Sử dụng Bộ kết nôi Bearrings

kết nôi Bearring là sự kết hợp của khớp nối Ball và Slider với 4 độ khe hở. Nó được sử dụng để kết nối 1 điểm với 1 trục tham chiếu, để thành phần di chuyển theo trục với 1 độ tịnh tiến của khe hở và 3 độ quay của khe hở.

 dụng Bộ kết nôi Bearrings

Bộ kết nôi Bearring bao gồm 1 ràng buộc và 1 bộ trục tịnh tiến.

  • Point Alignment – Ràng buộc này xác định khớp nối giữa 1 điểm và 1 trục mà thành pahanf được sắp xếp và quay. Điểm tham chiếu có thể là điểm datum hoặc đỉnh. Tham chiếu thứ 2 có thể là 1 cạnh, trục hoặc đường cơ.
  • Translation Axis – điều này xác định vị trí thành phần theo trục liên kết. Tham chiếu có thể là điểm datum, đỉnh, mặt phẳng datum hoặc mặt phẳng được chọn.