Có rất nhiều phần mềm phục vụ cho việc thiết kế khuôn dập liên hoàn (progressive die) . Nhưng…