Tag Archives: abaqus 6.7

Cài đặt phần mềm Abaqus ver 6.7

Thư mục cài đặt ABAQUS 6.7 gồm có hai phần: Phần 1: Abaqus HTML Documentation Phần 2: Abaqus Product Installer   Phần 1: Abaqus HTML Documentation Nhấn đúp file setup.exe trong thư mục HTML Documentation để bắt đầu thực hiện cài đặt (hình 1) Sauk hi nhấn đúp file setup.exe xuất hiện cửa sổ giaỉ […]