7. Kiểm tra trong quá trình lắp ráp 8. Thiết kế theo cấu hình (Configuration)