Xara3D là một phần mềm đồ họa 3 chiều gọn nhỏ. Nhỏ nhưng không có nghĩa là nó…