Đối với hình ảnh của bạn. Bạn nghĩ là bạn có thể dùng bất cứ hình ảnh nào…