Cách 1: 1. Hoàn thành cài đặt phần mềm  bằng cách nhấ như các phần mềm thông dụng khác (lưu…