Bộ điều khiển bằng máy tính Sự điều khiển bằng số (NC) có thể được định nghĩa là…