Yêu cầu cơ bản nhất trong bảo quản rau quả là tránh được tổn thất về khối lượng…