Là module mô phỏng chuyển động trong inventor: được dùng để mô phỏng các chuyển động của cơ…