Hướng dẫn cài photoshop SC6 Bước 1: Chọn Install - I have a serial number Bước 2: Chọn Ngôn Ngữ…