3+2 Axis - Ứng dụng mô hình phôi Mô hình phôi biểu thị vật liệu chưa được gia…