Thẻ: cần biết về xem trước gibbscam

Chuyển đổi chế độ xem trước

Toggle Pre-Selection Hightlighting Chế độ này làm nổi bật đối tượng trên màn hình như thể chúng đã được lựa chọn bất cứ lúc nào con trỏ đi qua. Mặt chọn trước và màu sắc …