Việc tách phoi khỏi lỗ bằng đá mài thông dụng được thực hiện bằng hai phương pháp,…