Phần này đưa ra cái nhìn tổng quan về phần mềm GibbsCAM. Bao gồm khời động hệ thống,…