Nút này giúp tạo ra 1 chi tiết mới, mở  và đóng 1 chi tiết có sẵn và…