Trình tự mài Khi chuỗi các lỗ trên chi tiết có quan hệ chặt chẻ với nhau về…