Lưới là một dữ liệu kết hợp các dữ liệu 3D ( gồm điểm, cạnh và các mặt)…