Quản lý được các chương trình CNC phức tạp nhất. Chiếm dung lượng rất nhỏ trong bộ nhớ…