Lượng dư mài Có nhiều yếu tố xác định lượng dư khi mài lỗ. Một số yếu…