Thể hiện hình học: Khi hạ nút này xuống, tất cả các hình trong hệ thống phối hợp…