Tag Archives: chỉnh tùy chỉnh gibbscam 2014

Một số tùy chỉnh nhanh trên phần mềm gibbscam 2014

Hole Manager Hole Manager vẽ một dấu X trên đỉnh lỗ và 1 đường dẫn xuống điểm khoan (độ sâu cuối) cho từng lỗ. Màu sắc đường và dấu X tùy thuộc vào loại lỗ: Clipboard Clipboard được sử dụng như một vùng lưu trữ tạm thời các hình, khối, chữ, dao và các quá […]