The Curves toolbar (Đường cong)   Sau khi tạo ra các đối tượng gồm có cả đường thẳng…