Tag Archives: công nghệ ANSYS- phân tích ứng suất và biến dạng

ANSYS-PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG

            Mục lục Chương 1: Tổng quan Chương 2: Trình tự phân tích        Chương 3: Phân tích bài toán – LINE BODIES Chương 4: Phân tích bài toán hệ thanh giàn – LINE BODIES Chương 5: Phân tích bài toán dầm 2D – SURFACE BODIES   Chương 6: Phân tích bài toán dạng đĩa, tấm […]