Các kiểu phoi cắt Các nguyên công được thực hiện trên máy tiện, máy phay, hoặc các máy…