Solid Edge 18 là một chương trình cơ khí chuyên thiết kế và mô phỏng chi tiết. Cách…