Tag Archives: cung cấp Chương trình con thành phần trong nguyên công CNC

Chương trình con thành phần trong nguyên công CNC

Chương trình con thành phần. Chương trình con thành phần được ứng dụng để mô tả nhiều chuyển động và nhiều quá trình lặp lại trong một chương trình chính theo một trình tự xác định (hình 1). Chương trình con thành phần được mã hoá theo địa chỉ L với số hiệu gồm hai […]