Dynamic Designer Motion (DDM) là một phần mềm mô phỏng động học và động lực học của cơ…