Thẻ: đào tạo lượng chạy dao và chiều sâu cắt

Lượng chạy dao và chiều sâu cắt

Lượng chạy dao Lượng tiến trên máy phay có thể được xác định bằng khoảng chạy của chi tiết gia công tính bằng inch hoặc mm trong một phút. Trên hầu hết các loại máy …