Mài tọa độ với đá mài boron nitride lập phương Đá mài boron nitride lập phương (CBN)…